Oceňování škodních událostí

Pokud dojde k pojistné události, je odborné zjištění výše škody základním předpokladem a podmínkou k výplatě pojistného plnění pojišťovnou. Odborné posouzení je tedy nejen v zájmu pojišťovny, ale je i v zájmu pojištěného klienta, který potřebuje znát, jaké nároky má na pojišťovně uplatňovat. Klientům pojišťoven nedoporučujeme spoléhat na ocenění škod zpracované stavebními firmami, které často již v den pojistné události stojí před jeho dveřmi. Zájem těchto firem je jediný: bez výběrového řízení získat zakázku, kterou by jinak třeba nezískaly a provést co největší množství prací za co největší cenu. Klient samozřejmě očekává, že pojišťovna škody uhradí, musí ale být srozuměn s tím, že budou uhrazeny náklady na uvedení objektu do původního stavu v cenách obvyklých k datu a místu škody. Tyto náklady nemusí být totožné s tím, co provedla a vyfakturovala stavební firma. Zjišťování výše škody na stavebních objektech při pojistných událostech je velmi specifická činnost, která má od standartního oceňování stavebních prací některé zásadní odlišnosti:

 • Není k dispozici dokumentace, která by stanovila, co vše, v jakém rozsahu a z jakých materiálů má být opraveno.
 • Často není k dispozici dokumentace původního stavu, t.j. původní projektová dokumentace.
 • Objekty, na kterých dochází k pojistným událostem, jsou značně různorodé svým určením, stářím, prováděnou údržbou atd.
 • Zjišťování původního stavu je často, zejména po požárech, značně ztížené.

 • Do "hry" vstupují pojmy z pojišťovnictví, např. nová cena, časová cena, zohlednění nadměrného opotřebení, podpojištění, uvedení do původního stavu a mnohé další.

Naše kancelář je od velkých povodní v roce 2002 až doposud stálým spolupracovníkem předních pojišťoven a naše posudky byly odborným podkladem pro likvidaci stovek pojistných událostí. Naše posudky jsou vždy zcela nezávislé na zadavateli posudku, je jedno, jestli posudek zadává pojišťovna, nebo klient pojišťovny.


Při oceňování škod provádíme následující činnosti:

 • Vlastní prohlídka místa škody, sebelepší záznam technika pojišťovny nemůže nahradit vlastní zkušenost. Čím dříve je prohlídka provedena, tím lépe. V případě potřeby provádíme více prohlídek.
 • Vlastní zaměření objektu, rozsahu škod, zjištění původních materiálů a technologií.
 • Podrobná fotodokumentace rozsahu škod a audiovizuální záznam z prohlídky.
 • V případě požadavku zadavatele provádíme zjištění příčin vzniku škody.
 • Stanovení rozsahu prací a dodávek nutných k uvedení objektu do původního stavu.
 • Vypracování detailního položkového rozpočtu, v ceně obvyklé v místě škody a k datu škody, oceňujícího práce nutné k uvedení objektu do původního stavu. Každá položka v rozpočtu má přehledný výkaz výměr, ze kterého je patrné nejen umístění v objektu (podlaží, místnost), ale i rozměry atd. Vše je tak velmi přehledné a kontrolovatelné.
 • Variantní ocenění v časové ceně, zohlenění nadměrného opotřebení apod.

Typické škodní události, které běžně řešíme, jsou:

 • požáry, výbuchy, úder blesku
 • povodně, záplavy
 • vodovodní škody
 • škody způsobené vichřicemi, krupobitím, tíhou sněhu

a mnohé další...